Here : Toppage > This is Kyoto > Preview Kyoto Heartful  Mark
Menu

This is Kyoto Icon This is Kyoto

Preview Kyoto (Forms & Colors of Kyoto)


Thumbnail Number / Theme
No.59
Yane-kanban (Roof signs)
No.58
Hanabira-mochi (Flower petal rice cakes)
No.57
Balance weight for suguki pickles ('Tenbin-oshi')
No.56
Takao-kaede(Takao Maple Trees)
No.55
Seimei Bellflower Seal (Seimei-kikyo-in)
No.54
'Mushiko' windows (Mushiko-mado)
No.53
Shishigatani pumpkin (Shishigatani kabocha)
No.52
Float covers (Doukake)
No.51
Smoke hole in the shape of the character for 'water' (Kemuri-ana-no-mizu)
No.50
An Ox Cart (Gissha)
No.49
Takase Bune(Takase boat)
No.48
Ningyo-dzuka(A Doll Mound)
No.47
Kitsune senbei(Fox-shaped rice crackers)
No.46
Bengara red-ocher wall
No.45
Oni-gawara ridge-end tiles
No.44
Momiji-fu(Breadlike food of Maple Leaves)
No.43
Hosei bridge inside Shinsen-en garden
No.42
Satori-no-Mado
No.41
Funagata-ishi
No.40
Engi-Chimaki
No.39
Hitogata doll
No.38
Suirokaku Aqueduct
No.37
Okobo (Wooden Clogs)
No.36
Kakutou (The Eaves' Lantern)
No.35
The Cow of Kitano Tenmangu Shrine
No.34
Treasure Ship
No.33
Kitayama cedars
No.32
Mino-kasa
No.31
Tsukubai
No.30
Daikoku-san
No.29
Kame-no-mizu
No.28
Kamonasu
No.27
Gyoja-bashi
No.26
Kamogawa-chidori
No.25
Hanakanzashi
No.24
Heian-jingu Shrine
No.23
Hinagashi
No.22
Tatezuna
No.21
Fushimi Dolls
No.20
Atago Stone Lanterns
No.19
Kato-mado Window
No.18
Chibyo
No.17
Kuginuki-no-ema
No.16
Byakusa-dan
No.15
Minazuki
No.14
Shoki-san
No.13
Tsunagi-dango
No.12
Kawara-bei
No.11
Umebachi-mon
No.10
Senbon Torii
No.9
Maneki
No.8
Giboshi
No.7
Inu-yarai
No.6
Shinbato
No.5
Heso-ishi
No.4
Ishi-bashira
No.3
Kashiki-gata
No.2
Uchiwa
No.1
Karamon

 page top